Categorieën

Nieuwsbrief

Fabrikanten

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met Ruitershop Zundert gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Ruitershop Zundert

Artikel 2. Aanbiedingen

Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden!!
Alle aanbiedingen van Ruitershop Zundert zijn geheel vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders schriftelijk in de offerte is vermeld.

Artikel 3. Overeenkomsten
Overeenkomsten met Ruitershop Zundert komen pas tot stand wanneer wij een bestelling op haalbaarheid hebben beoordeeld.

Artikel 4. Prijzen
Alle door Ruitershop Zundert gehanteerde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW (afhenkelijk van het soort artikel) alsmede de andere heffingen, welke voor overheidswege worden opgelegd, en exclusief bezorgkosten.

Artikel 5. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen alle betaling vooruit te worden voldaan Als bij uitzondering diensten of goederen worden geleverd op rekening dient men deze uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen. In geval van verzuim is de wederpartij vanaf dan een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Voorts is de wederpartij verschuldigd bij niet tijdige betaling der faktuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op een bedrag van 15% van de factuur met een minimum van € 35,00

Artikel 6. Levering
De door Ruitershop Zundert verkochte artikelen kunnen aan de klant worden afgeleverd na afspraak op de plaats van ons magazijn. Indien de door Ruitershop Zundert verkochte artikelen per verzending naar de klant verstuurd zullen worden, dient de klant zorg te dragen voor de juiste adresgegevens. Bij onjuiste adresgegevens zijn de hierdoor ontstane extra kosten voor rekening van de koper. Wij zullen de klant tijdig voor de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop wij voornemens zijn de artikelen af te leveren. Het is Ruitershop Zundert toegestaan bestellingen in gedeelten te leveren. Dit is niet van toepassing indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien leveringen in gedeelten worden geleverd is Ruitershop Zundert bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te faktureren

Artikel 7. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper Ruitershop Zundert schriftelijk in gebreke te stellen

Artikel 8.Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijving
Ruitershop Zundert is niet verantwoordelijk voor afwijkende afbeeldingen of beschrijvingen. Ruitershop Zundert toont artikelen zo correct mogelijk. Artikelen kunnen echter afwijken van model of voorbeeld

Artikel 10. Garantie
Materiaal- en fabricagefouten op de geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst bij ons te gemeld en geretourneerd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen of nog te leveren goederen blijven ons eigendom, totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen, inclusief de betaling van eventuele rente en incassokosten. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te komen ophalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen en de nakoming van de overeenkomst is ten allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die wij zouden moeten maken om de prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden. De schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft ontbonden. 
b. de redelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade. 
c. de redelijke kosten welke gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de schade voorzover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade. 
De aansprakelijkheid voor indirecte schade (daar onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten.

Artikel 13. Risico
Indien de artikelen worden afgeleverd bij de wederpartij zijn deze verzekerd tijdens het vervoer. Wederpartij is verplicht de geleverde artikelen te verzekeren vanaf het moment waarop deze zijn geleverd of bij ons worden afgehaald, totdat de complete betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. Overmacht
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de wederpartij te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht, staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

Artikel 15. Retourvoorwaarden
Voor alle retourzendingen geldt dat deze binnen 5 dagen na factuurdatum zijn aangemeld bij Ruitershop Zundert. Het retourneren van artikelen kan alleen geschieden indien een retournummer is verkregen van Ruitershop Zundert volgens de procedures en voorwaarden. Retourzendingen zonder retournummer worden geweigerd! Het retourneren van een artikel dient binnen twee werkdagen na het afgeven van een retournummer te geschieden. Artikelen die niet bij Ruitershop Zundert zijn gekocht worden niet geaccepteerd. Voor elke retour geldt dat er 10% kosten wordt berekend over de waarde van het artikel met een maximum van 75,- Euro. In het geval van de 7 dagen afkoelingsperiode geldt voor alle artikelen dat de verpakking niet geopend mag zijn geweest. Het artikel dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend omdat het artikel anders niet meer verkoopbaar is. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer. Bij elke retourzending dient een afgedrukte kopie van de retourbevestiging en een kopie van de faktuur bij de zending te worden gevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het retournummer duidelijk zichtbaar op de verpakking te zijn aangebracht. De afnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar Ruitershop Zundert In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de faktuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden wat het artikel bij binnenkomst in ons magazijn kost. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, evenals iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te Breda.